Як відбувається консультація?


ведмідь і поліцейський

Джефф Кунс, «Ведмідь і поліцейський».
Виставка у Версалі, 2008

Я працюю з програмою Almagest v. 8 Millennium 2000 - висока точність розрахунків і всі необхідні функції. Не використовую шаблонів для описання гороскопу – всі тексти авторські.

Моя унікальна методика спеціально розроблена для ділових людей - дозволяє економити час: жодних зайвих розмов, жодного пересування у просторі. Ви отримуєте свій гороскоп на поштову скриньку, а якщо виникає потреба поставити уточнювальне запитання, можете у будь-яку зручну для вас мить написати мені листа. За додаткову оплату ви можете спілкуватися зі мною в Скайпі, телефоном або зустрітися в реальному житті.

Консультація починається після того, як ви за неї заплатили. Я створюю ваш файл, і далі всі наші з вами діалоги будуть у цьому файлі. 

Я пишу когнітивно: конкретно, чітко, дуже стисло, коротко, тезисно. Я можу вставляти в текст посилання на поради психологів, на роботи культурологів, істориків, вказувати художню літературу та кінофільми, які допоможуть розібратися у власному життєвому сюжеті.

"Консультація"

Аналіз конкретної життєвої ситуації, виявлення причин проблеми, пошук рішення проблеми, конкретні практичні рекомендації, виявлення термінів вирішення проблеми. 

Теми: 

- Стан фізичного тіла, манери поведінки, імідж і стиль, самопрезентація, особисті інтереси. 

- Особисті таланти та здібності, самооцінка, вміння самостійно забезпечити себе всім необхідним для життя, джерело особистого прибутку, особисте майно, система цінностей, життєва позиція. 

- Навчання, початкова освіта, стосунки з братами і сестрами, стосунки з сусідами і найближчим оточенням. 

- Родинне життя, стосунки з батьками, домівка, нерухомість. 

- Любовні пригоди, хобі, розваги, свята, діти.

- Турбота про підтримку здоров'я, повсякденні обов'язки, робота за наймом, малий і середній бізнес, інструменти і наймані працівники, тонка точна інтелектуальна робота, державна і військова служба, домашні тварини.

- Стосунки: шлюб, ділове партнерство, союзи, відновлення справедливості в суді, відверта ворожнеча. 

- Сексуальне життя, пошуки виходу із кризи, подолання маргінальної ситуації, хірургія і реставрація, борги, податки, спадок, підтримка з боку інших. 

- Стосунки з іноземцями, далекі подорожі, вища та спеціальна освіта, юридичні питання, реклама, формування світогляду, система вірувань, особиста філософія, ідеологія. 

- Життєва мета, покликання, довгострокові серйозні програми, цілі, кар'єра, бізнес, політика, репутація, статус, визнання, винагороди. 

- Стосунки з друзями та однодумцями, клубне життя, колективна робота, прибуток від кар'єри і статусу. 

-  Заплутані ситуації, самотність, питання еміграції, робота на відстані, хронічні захворювання, залежності, подолання саморуйнування. 

«Прогноз на рік»

  • Загальні тенденції еволюційного розвитку особистості. Огляд кількох попередніх років і кількох наступних років.
  • Актуальні теми поточного року і практичні рекомендації.

 

Астрологическое консультирование, методика работы


Медведь и полицейский

Джефф Кунс, «Медведь и полицейский».
Выставка в Версале, 2008

Я использую программу Almagest v. 8 Millennium 2000 - высокая точность расчетов и все необходимые функции. Не использую шаблонов для описания гороскопа – все тексты авторские.

Моя уникальная методика специально разработана для деловых людей - позволяет экономить время: без лишних разговоров, без перемещения в пространстве. Вы получаете свой гороскоп на почтовый ящик, а при необходимости задать уточняющие вопросы можете в любое удобное время написать мне письмо. За дополнительную оплату вы можете разговаривать со мною в Скайпе, по телефону или встретиться в реальной жизни.

Консультация начинается после того, як вы за нее заплатили. Я создаю ваш файл, и дальше все наши с вами диалоги будут в этом файле. 

Во время консультации какие-то аспекты вашего мировоззрения могут измениться. Например, вы под другим углом можете увидеть свои отношения с родителями, воспоминания детства, любовь к родине, религиозные чувства, национальные и культурные традиции. Произошли бы эти изменения с вами, если бы вы не работали со своим гороскопом с моей помощью? Нет, не произошли бы. Изменения – это результат расширения сознания, которое произошло под влиянием консультации.

Я пишу когнитивно: конкретно, четко, очень сжато, коротко, тезисно. Я могу вставлять в текст ссылки на советы психологов, на работы культурологов, историков, указывать художественную литературу и кинофильмы, которые помогут разобраться в собственном жизненном сюжете. 

"Консультация"

Темы: 

- Состояние физического тела, манеры поведения, имидж и стиль, самопрезентация, личные интересы. 

- Собственные таланты и способности, самооценка, умение самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для жизни, источник личного дохода, личное имущество, система ценностей, жизненная позиция. 

- Обучение, начальное образование, отношения с братьями и сестрами, отношения с соседями и ближайшим окружением. 

- Семейная жизнь, отношения с родителями, жилище, недвижимость. 

- Любовные приключения, хобби, развлечения, праздники, дети.

- Усилия ради поддержания здоровья, повседневные обязанности, работа по найму, малый и середний бизнес, инструменты и наемные работники, тонкая точная интеллектуальная работа, государственная и военная служба, домашние животные.

- Отношения: брак, деловое партнерство, союзы, восстановление справедливости в суде, открытая вражда. 

- Сексуальная жизнь, поиски выхода из кризиса, преодоление маргинальной ситуации, хирургия и реставрация, долга, налоги, наследство, помощь со стороны других. 

- Отношения с иностранцами, дальние поездки, высшее и специальное образование, юридические вопросы, реклама, формирование мировоззрения, система верований, личная философия, идеология. 

- Жизненная цель, призвание, долгосрочные серьезные программы, цели, карьера, бизнес, политика, репутация, статус, признание, награды. 

- Отношения с друьзями и единомышленниками, клубная жизнь, коллективная работа, прибыль от карьеры и статуса. 

-  Запутанные ситуации, одиночество, вопросы эмиграции, работа на отдалении, хронические недомогания, зависимости, преодоление саморазрушения. 

«Прогноз на год»

  • Общие тенденции эволюционного развития личности. Обзор нескольких прежних лет и нескольких предстоящих лет.
  • Актуальные темы текущего года и практические рекомендации.